Pitanje 66

Pitanje

Pročitao sam da se danas i endoskopska kirurgija može planirati i provesti u cijelosti kao kompjuterizirani medicinski postupak. Moj liječnik mi nije mogao dati detaljnije informacije o ovome iako sam napravio veoma kvalitetne MSCT slike glave na njegov zahtjev, pa vas molim da mi pojasnite o čemu se radi i kada ćemo to imati u Hrvatskoj? Kome da se obratim?

Odgovor

U Hrvatskoj se ova vrsta najnaprednije kirurgije današnjice provodi već godinama, dapače, hrvatski liječnici su je i primjenili među prvima u svijetu, a jedan dio te kirurgije su i sami osmislili (više INFO na web stranici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.mef.hr/MODERNRHINOLOGY). Bit ove moderne medicine zasniva se na činjenici da standardni 2D-MSCT (kompjuterizirana tomografija) prikaz anatomije i patologije ima i svoje određene nedostatke,primjerice mogu se previdjeti gracilne strukture, veličinom manje od širine prostora između dva CT-presjeka, granična crta između različitih anatomskih detaljaod interesa može biti nejasna, osobito u dijagnostici patološkog supstrata u regijama veoma blizu bazi lubanje, vidnog živca, nadalje bitnost/veličinuanatomskog lokaliteta patološkog nalaza može ponekad biti nemoguće odrediti sa sigurnošću, ili se može desiti (kao što se dešava) da kirurg ne možepredvidjeti budući tijek operacije u prijeoperativnom planiranju zahvata, zasnovanog na navedenim slikovnim prikazima, jer standardni slikovni MSCT-prikazipredstavljaju samo 2D-presjeke sinusa, te si stoga kirurg mora predočiti/ekstrapolirati 3D-anatomski prikaz anatomske regije zasnovan na navedenim 2D-MSCT-slikama, ili, konačno, položajno mjesto endoskopa i/ili instrumenta, pozicionirano u odnosu na ciljno mjesto prikazano na MSCT-slici, ne može biti sasigurnošću određeno. Danas se nastoji prevladati ove nedostatke uz pomoć računalne obrade 2D MSCT presjeka, kao u Vašem slučaju. Zahvaljujući napretku računalne tehnologije, moguće je koristiti “volume rendering” ili “3D-vizualizaciju” modela, koji su dobijeni iz digitalnih slikovnih prikaza, u veoma kratkom vremenskom periodu. Ova kompjuterizirana medicina uključuje animaciju 2D-MSCT presjeka, što omogućuje bolji uvid u izuzetno važna granična područja između patološkog procesa i prudruženih anatomskih struktura, kao i dizajniranje statičkih i interaktivnih dinamičkih 3D modela npr. glave, dobijenih iz 2D-MSCT prikaza, koji pružaju bolji uvid u anatomske odnose u regiji. To omogućuje veoma vjernu i sigurnu navigaciju kroz anatomske regije npr glave bolesnika, kao i manipulaciju sa orijentacijom u realnom vremenu i na stvaran način, te se time operabilnost anatomskih regija glave određuje računalom. Time kirurg možeprirediti cijeli kirurški zahvat prije same “prave operacije”. Različite se radnje mogu provoditi sa 3D modelima, u pokušaju da se pronađe najbolji put dopatologije, npr. računalna simulacija endoskopske operacije. Treba naglasiti da se radi o šupljim organima, poput sinusa paranazalne vrste koji od vrlo kompliciranih sastavnih strukturnih dijelova tvore kompaktnu cjelinu. Mogućnost intraoperativnog vođenja operacije i prikaz anatomije i patologije na način koji je prije bio nezamisliv. Velike mogućnosti virtualne tehnologije iskazane su i iskušane za potrebe “kirurškog treninga” i edukacije. Poslijeoperativna analiza garantira uspjeh formiranih 3D modela koja naravno ovisi o kvaliteti standardnih MSCT prikaza. Sveukupno gledajući, radi se o kirurgiji koja je veoma zahtjevna, izuzetno pomaže tijekom operacijskog zahvata, značajno skraćuje samu operaciju kao što uvećava i sigurnost iste.