Prof. dr. sc. Ivica Klapan, dr. med.

Prof. dr.sc. Ivica Klapan dr. med.

Prof. dr. sc. Ivica Klapan, dr. med.

Znanstveni savjetnik, redoviti profesor otorinolaringologije-kirurgije glave i vrata na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (trajno zvanje), Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (trajno zvanje) i Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (trajno zvanje)

 

Specijalizacija i subspecijalizacija provedeni na:
Klinika za otorinolaringologiju-kirurgiju glave i vrata, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a Zagreb, Šalata 4, Zagreb i 
Eye and Ear Institute, Department of Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery, University of Pittsbourgh, Pittsbourgh, PA, USA
 
Kvalifikacijski radovi:
o Klapan I. Konverzija solidh tumora u ascitične tumore / diplomski rad, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
o Klapan I. Utjecaj ciklofosfamida na protutumorsku imunost / magistarski rad, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
o  Klapan I. Uloga prostaglandina E u kontroli rasta karcinoma grkljana i ždrijela / doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 
Kirurški i znanstveni interes: Rinosinusologija, funkcijska endoskopska sinusna kirurgija (FESS), plastična rekonstrukcijska / estetska kirurgija, tro-dimenzionalna kompjutorizirana navigacijska FESS-kirurgija (3D-CA-NESS), telekirurgija (Tele-3D-CA-NESS), virtualna kirurgija (VS), bezkontaktna kirurgija (3D-N-Osirix-LM), kronični sinuitis-imunobiokemijske osobitosti, primjena lasera u rinosinusologiji
 
Područja ekspertnog djelovanja: Plastično-rekonstrukcijska i estetska kirurgija, funkcijska endoskopska kirurgija sinusa (FESS), kompjutorizirana plastična rekonstrukcijska kirurgija (C-FPS), primjena 3D-navigacijskih sustava u endoskopskoj kirurgiji (3D-CA-NESS), 3D-bezkontaktna kirurgija (3D-N-Osirix-LM)
 
Dužnosti i funkcije:
* Redoviti profesor otorinolaringologije-kirurgije glave i vrata: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (trajno zvanje), Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (trajno zvanje), Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (trajno zvanje)
* "Visiting Professor", Eye and Ear Institute, Department of Otorhinolarynglogy-Head and Neck Surgery, University of Pittsburgh, Pittsburgh,  PA, USA
* Pročelnik, Katedra za otorinolaringologiju-kirurgiju glave i vrata, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
* Pročelnik, Operacijski trakt, Klinika za ORL i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb (Šalata/Rebro) i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
* Član uredničkog kolegija, Frontiers in Otolaryngology-Head and Neck Surgery (FOHNS) Applis Publishers, Scottsdale, AZ, USA. 
* Predsjednik, Hrvatsko društvo za telemedicinu, Hrvatski liječnički zbor
* Prvi predsjednik, Rinološka sekcija, Hrvatski liječnički zbor
* Pročelnik, Referentni centar za kompjutoriziranu kirurgiju i telekirurgiju, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
* Voditelj, kolegij "Telemedicina", doktorski studij, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
* Voditelj, kolegij "Telemedicina", doktorski studij, Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
* Predsjednik, Povjerenstvo za telemedicinu, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
 
Pohađao je osnovnu školu i opću gimnaziju u Pločama, Republika Hrvatska. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je završio dva poslijediplomska studija (''Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata'' i ''Alergologija i klinička imunologija''). Magistrirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanja su u cijelosti provedena na Eye and Ear Institute-Department of Otorhinolaryngology: Division of Head and Neck Oncology and Immunology, Immunologic Monitoring and Diagnostic Laboratory, Pittsburgh Cancer Institute, University of Pittsburgh, PA, USA i na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički staž iz otorinolaringologije-kirurgije glave i vrata obavio je na Eye and Ear Institute, Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, University of Pittsburgh, PA, USA i Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata na zagrebačkoj Šalati, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a Zagreb. Specijalistički ispit iz otorinolaringologije-kirurgije glave i vrata položio je na Klinici za otorinolaringologiju-kirurgiju glave i vrata, KBC "Sestre milosrdnice", Zagreb. Radio je na Klinici za otorinolaringologiju-kirurgiju glave i vrata, Šalata 4, KBC Zagreb,  a od 2009. godine do danas u Poliklinici Klapan Medical Group, Zagreb, Republika Hrvatska, EU.
 
Usavršavao se na brojnim poznatim klinikama i institutima u USA, Švicarskoj, Italiji, Austriji i Velikoj Britaniji. Bio je član četiri (4) a voditelj i glavni istraživač deset (10) znanstveno-istraživačkih projekata Ministarstva znanosti Republike Hrvatske i član dva (2) američka (USA) projekta.
 
Dana 03. lipnja 1994. godine izveo je prvu 3D-navigacijsku-kompjutoriziranu-funkcijsku-endoskopsku-operaciju-nosa i sinusa (3D-CA-FESS) u hrvatskoj medicini, koja je ujedno bila i jedna od prvih operacija ovog tipa u svijetu. U svibanju 1996. godine organizirao je i proveo prvu službenu telemedicinsku-(teleradiologija)-video-konferenciju u Hrvatskoj. U listopadu 1998. godine, po prvi put u svjetskoj medicini uspješno je proveo prve Tele-3D-navigacijske-kompjutorizirane-endoskopske-operacije nosa i sinusa (Tele-3D-CA-FESS), koje predstavljaju početak sasvim nove ere razvoja medicine u svijetu 21. stoljeća. Time je zaslužio i poseban spomen u monografiji American Academy of Otolaryngology-Head&Neck Surgery.

Prvi je u svijetu otkrio i objavio u vodećoj medicinskoj literaturi (Am J Otolaryngol, 1995; CC) rezultate istraživačke prospektivne studije u kojoj je određena sinteza različitih metabolita arahidonske kiseline (AAm) iz kronično promjenjene sluznice paranazalnih sinusa. Poslije je u cijelosti potvrđena njegova postavljena hipoteza o mogućem utjecaju leukotriena C4 (LTC4) na stvaranje uvjeta za nastanak kroničnih promjena u sluznici paranazalnih sinusa, a naknadno i stvaranju sinonazalnih polipa (SNp). 

Kao pozvani predavač i voditelj, održao je više od 500 predavanja na mnogobrojnim stranim sveučilištima, medicinskim akademijama, međunarodnim kongresima, simpozijima i kirurškim kursevima/tečajevima u USA, EU, Aziji i Australiji, pod okriljem:

International Federation of ORL Societies (IFOS)
European Federation of ORL Societies (EUFOS)
European Rhinologic Society (ERS)
American Rhinologic Society (ARS) i 
European Academy of ORL and Head & Neck Surgery (EAORL-HNS)
 

U veoma bogatom znanstveno-kliničkom polju rada, iskazao se ostvarenim rezultatima u slijedećim istraživanjima (cjeloviti originalni znanstveni doprinos): utjecaj citostatika na protutumorsku imunost u miševa koji nose uznapredovale tumore (tumor-specifična imunost) (1983); indukcija protutumorske imunosti nakon lokalnog (ne sistemskog) prijenosa stanica slezene u miševa koji nose uznapredovale tumore (1984); određivanje  sinteze i prognostičkog značaja PGE in vitro u bolesnika sa planocelularnim karcinomom glave i vrata (1986-1998) kao i određivanje in vivo  i in vitro  sinteze prostaglandina E2(PGE2) u monostaničnim linijama planocelularnog karcinoma glave i vrata (1989-1990); antiproliferativni (protutumorski) učinci citokina (IFN-gamma, IFN-alpha, TNF-alpha) na rast planocelularnog karcinoma glave i vrata (1989-1990); rinomanometrija i septoplastika u djece, imunološke osnove sekretornog otitisa, adenoidektomija i disfunkcija tube faringotimpanike (1990-1991); usporedba UZV i radioloških pretraga sa sinusoskopskim nalazima u bolesnika s upalom maksilarnih sinusa, indikacije za tonzilektomiju, te sinteza imunogolbulina u palatinalnim tonzilama (1991); određivanje LBSA u krvi i histamina u bolesnika sa planocelularnim karcinomom glave i vrata (1992); biokemijska analiza sinteze metabolita arahidonske kiseline (AAm) u tkivu polipa na glasnicama, kao i tkivu hipertrofičnih ventrikularnih nabora (1993); određivanje i uloga arahidonske kiseline (AAm) u tkivu sinonazalnih polipa i njihova prognostička vrijednost, endoskopski pristup metalnim stranim tijelima nosa i paranazalnih sinusa (3D-navigacijska-kompjutorizirana kirurgija), usporedba rinomanometrijskih nalaza u bolesnika sa perenijalnim rinitisom koji su liječeni CO2 Laser turbinotomijom i Fluticason propionatom, paranazalni sinusi i fibrozna displazija (1993-1994); uspješnost liječenja akutnog sinuitisa trodnevnom terapijom azitromicinom (Sumamed) i 10-dnevmom terapijom sa amoxicillin/calvulanskom kiselinom (1996-1998); razvoj originalne ideje i metode za primjenu kompjutorizirane potpore u estetskoj plastičnoj kirurgiji (1993-2000); razvoje cjelovite sasvim  nove kirurgije, tzv. 3D-navigacijske-kompjutorom potpomognute funkcijske endoskopske kirurgije sinusa (3D-C-FESS)-prijeoperacijsko planiranje, intraoperacijsko vođenje i poslijeoperacijska analiza (1994); primjena 3D-digitalizatora u 3D-C-FESS-operacijama (1992-2010); utjecaj nespecifičnih prognostičkih tumorskih markera (Ki-67) na rast, liječenje i izlječenje planocelularnog karcinoma glave i vrata (2003-2004); tele-3D-navigacijska-kompjutorizirana-funkcijska endoskopska sinusna kirurgija (1996-2019); razvoj i primjena telemedicine u dijagnostici i kirurgiji glave i vrata (2000-2019); primjena naprednih tehnika virtualne realnosti (VR) u dijagnostici i kirurgiji glave i vrata (2005-2019); virtualna dijagnostika i kirurgija glave i vrata (2007-2020), 3D-navigacijska-endoskopska-kirurgija nosa, sinusa i baze lubanje (1994-2020), primejna naprednih tehnika virtualne realnosti (VR) u kompjutoriziranoj navigacijskoj kirurgiji nosa, sinusa i baze lubanje (2010-2020), primjena rhinofotobioterapije u liječenju sinonazalne (nos i sinusi) sluznice u alegičara (2006-2020), primjena fotodinamske terapije u liječenju kronično promjenjene sinonazalne sluznice (2020), primjena VR-markiranih bezkontaktnih simulacija operacija nosa/sinusa/baze lubanje (“touch free surgeon's commands”)(2017-2020)

 
Objavio je 160 znanstvenih radova u vodećoj svjetskoj medicinskoj literaturi (https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/137820), u kojoj je citatiran više od 500 puta. Do sada je služio kao koautor ili urednik 14 medicinskih knjiga (7 knjiga napisanih na hrvatskom i 7 knjiga na engleskom jeziku).
 

Znanstveni radovi, a) Klapan I. et all. "Immunologic Studies on Secretory Otitis", HNO 37:248-249, 1989, b) Klapan I. et all. "Acute upper respiratory tract infections and indications for tonsillectomy in children. I. Immunoglobulin synthesis in the palatine tonsil tissue",  Int J Pediatric Otolaryngol 29:169-178, 1994., i c) Klapan I. et all. "Prognostic Significance of Plasma PGE Concentration in Patients with Head and Neck Cancer", J Cancer Res Clin Oncol 118:308-313, 1992., (po izboru Editorial Department of Clinical Digest Series-Oncology Digest, Northbrook, IL, USA), sažeto su publicirani zbog iznimne važnosti za znanstveno medicinsko ORL područje; kao i znanstveni rad: Klapan I. et all. «Azithromycin and amoxicillin/calvulanic acid in the treatment of acute sinusitis". Am J Otolaryngol , 20:7-11, 1999., (po izboru Pfizer, Inc., USA i Grupo Editorial Moreira and Journal Revista Brasileira de Medicina, Brasil), koji je zasebno objavljen i korišten u USA i Brazilu zbog izuzetne važnosti za znanstveno medicinsko područje otorinolaringologije-kirurgije glave i vrata.

 
Na Internetu je kreirao više edukativnih medicinskih Web stranica (www.mef.hr/3D-CFESS;www.mef.hr/Tele-FESS; www.mef.hr/orbit;  www.mef.hr/warwounds), te kao prikaz cjelokupnog osobnog novog pristupa u kirurgiji glave u okviru znanstveno-istraživačkog rino-kirurškog tima ORL Klinike KBC-a Zagreb, postavljena je web stranica www.mef.hr/MODERNRHINOLOGY (engleski jezik) i web.mef.hr/rinologija (hrvatski jezik), namijenjene studentima medicinskih fakulteta u Zagrebu i Osijeku.
 
Recenzent je brojnih znanstvenih projekata Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, hrvatskih i američkih znanstvenih medicinskih časopisa. Mentor je mnogobrojnih  diplomskih radova te magistarskih i doktorskih disertacija.
 
Dobitnik je šesnaest (16) međunarodnih medicinskih nagrada, priznanja i stipendija iz SAD-a, Europe i Australije, od kojih treba istaknuti:

a) Pittsburgh University Fellowship Award (Pittsburgh, PA, USA); ovo američko sveučilište svake kalendarske godine dodjeljuje samo jednu ovakvu nagradu/stipendiju);
b) jedna od glavnih nagrada Svjetskog kongresa otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata, Sydney, Australija, "The Garnett Passe & Rodney Williams Memorial Foundation Award", na promociji u Opera House, Sydney, Australia, koju je vodio njegova ekselencija Guverner Australije, njezinog kraljevskog visočanstva kraljice Elizabete II, a nagradu uručio predsjednik American Academy Otolaryngology-Head and Neck Surgery (USA) prof.dr. E. Myers, M.D.; 
c) slijedom odluke Glavnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), priznanje za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije HLZ, medicinske znanosti i zdravstva u Republici Hrvatskoj; 
d) European Rhinologic Society-Society Information (www.europeanrhinologicsociety.org/society_information.php) - "Profesor Ivica Klapan, Hrvatska, EU, dao je značajan doprinos razvoju navigacijske kirurgije sinusa i kompjutorom asistirane (potpomognute) kirurgije nosa i sinusa"; 
e) Priznanje za izvrsnost -  odabrali pacijenti (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. godine) - "sukladno postavljenim kriterijima, provedenoj analizi ocjena i komentara o svim doktorima (liječnicima) u Republici Hrvatskoj koji se nalaze na portalu www.najdoktor.comprof.dr.sc. Ivica Klapan je izabran za jednog od najboljih doktora prema izboru pacijeneta, a ujedno i kao jedan od najboljih otorinolaringologa-kirurga glave i vrata u 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., i 2019., godini. Lista svih izabranih doktora može se vidjeti na: http://najdoktor.com/najbolji-lijecnici-po-preporukama-pacijenata/a223#&panel1-2"
f) European Medical Association (EMA) i European Bussiness Assembly (EBA) su dodijelile prestižnu godišnju nagradu izvrsnosti “Rose of Paracelsus Award” za najboljeg liječnika i najbollju medicinsku praksu za razdoblje od 12.mj. 2017- 12. mj. 2018 godine. Nagrada je uručena profesoru Ivici Klapanu i Poliklinici Klapan Medical Group, Zagreb, Hrvatska, EU, u Londonu, Velika Britanija, 22. studenog 2017. godine.
 
 Dugogodišnji je član:
 
American Academy of Otorhinolaryngology-Head&Neck Surgery (AAO-HNS)
American Society for Laser Medicine and Surgery (ASLMS)
American Telemedicine Association (ATA)
New York Academy of Sciences
European Rhinologic Society-International Advisory Board
International Society for Computer Aided Surgery / USA (ISCAS)
European School of Oncology (ESO)
European Association for Cancer Research (EACR)
European Rhinologic Society  (ERS)
European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS)
Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju HLZ
 
Primljen je za redovitog, stalnog člana najprestižnijih međunarodnih medicinskih akademija / komisija / društava:
Collegium Otorhinolaryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS)
Royal Society of Medicine of Great Britain (London)
Board, International Society for Telemedicine and e-Health (ISfTeH; Luxembourg)
International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (ICPRAS)
European Academy of ORL and Head & Neck Surgery (EAORL-HNS)
 
Član:
 Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje Republike Hrvatske (NVVO)
Akreditacijski savjet, Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
 
Stručno-znanstveno napredovanje:
asistent, kumulativni radni odnos, kliničko-znanstveno polje ORL-kirurgije glave i vrata
docent, kumulativni radni odnos, kliničko-znanstveno polje ORL-kirurgije glave i vrata
izvanredni profesor, kumulativni radni odnos, kliničko-znanstveno polje ORL-kirurgije glave i vrata
redoviti profesor, kumulativni radni odnos, kliničko-znanstveno polje ORL-kirurgije glave i vrata
redoviti profesor (trajno zvanje), kumulativni radni odnos, kliničko-znanstveno polje ORL-kirurgije glave i vrata
 
 
JEZICI
Hrvatski, materinji jezik
Aktivno znanje engleskog jezika
Aktivno znanje talijanskog jezika

 

Voditelj kongresa, simpozija, edukacijskih kirurških kurseva/tečajeva

Učešće

Voditelj međunarodnih kongresa, kirurških simpozija, kurseva i tečajeva, pozvani predavač

2018. Zagreb, Croatia, EU, 5th Croatian Rhinology Congress, I. Klapan (faculty/congress secretary/workshop moderator/Workshop "NESS")

2018. Vodice, Croatia, HUZDUK Symposium, Professor Klapan (faculty/invited resorce speaker/lecturer) 

2017. London, UK, European Medical Association&European Bussiness Assembly Annual Meeting, I. Klapan/invited speaker and laureate of the “Rose of Paracelsus Annual Award” for the best medical practice 2017/2018

2016. Zagreb, Croatia, EU, 4th Croatian Rhinology Congress, I. Klapan (faculty/congress secretary/workshop moderator/Workshop "NESS")

2014. Istanbul, Turkey, Collegium ORLAS, I. Klapan (faculty/invited resource speaker lecturer/Symposium „Rhinology“)

2014. Dubai, UAE, ISIAN-IRS-PARS, I. Klapan (faculty/invited resource speaker lecturer/Symposium „Recent and Advances in ESS“) 

 2014. Zagreb, Croatia, EU  3rd Croatian Rhinologic Congress, I. Klapan (faculty/congress secretary/workshop chairman)

2013. Nica, France, 2nd EAORL-HNS, 2nd CE-ORL, I. Klapan (faculty/invited resource speaker /symposium lecturer/CAS instructional course chairman) 

2012, Zagreb, Croatia, 2nd Rhino Congress, I. Klapan (faculty/ invited resorce speaker/lecturer, CAS symposium president) and Prof. M. Caversaccio, Switzerland

2012. Toulouse, France, 24th ERS & ISIAN, I. Klapan (faculty/invited resource speaker lecturer/CAS instructional course chairman)

2011. Osijek, Croatia, NESS Symposium, Professor Klapan (lecturer, symposium president) 

2010. Geneva, Swiss., 23rd ERS & ISIAN, I. Klapan (faculty/invited resource speaker) and Prof. G. Strauss, Germany

2010, Leipzig, Germany, IRDC R&D Carl STORZ Center for Surgical Technology (invited/guest)

2010, Zagreb, Croatia, 1st Rhino Congress, Prof. I. Klapan (faculty/invited resorce speaker/lecturer, CAS symposium president) 

2009, Lepizig, Germany, Acqua Clinic, (invited/guest)

2008. Budapest, Hungary, 1st Rhinolight Masterclass (faculty, invited resource speaker/lecturer)

2007. Paris, France, Congress, Anti-aging treatment

2006. Tampere, Finland, 21st ERS & ISIAN, (faculty/invited resource speaker/lecturer)

2006. Vienna, Austrija, Austrian WG TeleMED e-Health, (invited speaker)

2006. Island of Hvar, Croatia, 2nd International CRO TeleMED Congress (congress president)

2005. Roma, Italy, 18th IFOS (ORL) World Congress (faculty, invited resource speaker/lecturer)

2005. Athens, Greece, EUFOS (ORL) Congress, I. Klapan (faculty/invited resource speaker/lecturer) i Prof. Naser Kotby (IFOS president)

2005. Tromso, Norway, High-Level European eHealth Conferrence, (representative/Republic of Croatia)

2005. Luxembourgh, 10th Med-e-Tel & ISfTeHealth, (faculty, invited resource speaker/lecturer)

2004. Rodos, Greece,  5th EUFOS Congress (faculty, invited resource speaker/lecturer,  representative / Republic of Croatia)

2004. Zagreb, Croatia, 2nd International Croatian Telemed Congress (congress president)

2003. Seoul, South Korea, IRS & ISIAN (ORL) (faculty, invited resource speaker/lecturer, CAS symposium president)

 2003.  Warsaw, Poland, Rhinology Masterclass (faculty/invited resource speaker/lecturer)

2002.  Makarska, Croatia, 1st International Croatian Telemed Congress (congress president)

2002. Bangkok,Thailand, National Medical Center

 2000. Pittsbourgh, PA, USA, Professor E. Myers (chairman/ Eye&Ear Dept., University of Pittsbourgh),  "Visiting Professor" diploma/professor Klapan

2001. Bari, Italy, SoftCOM Conferrence (conferrence president)

2001. Aalborg, Denmark, ORL Department (invited speaker, guest)

2001. Ancona, Italy, International  TeleMED Conferrence (conferrence president)

2001. Athens, Greece, 2nd World Congresss of ORL, Allergy, Endoscopic Surgery (faculty, invited  resource speaker/lecturer)

2000. Pittsbourgh, PA, USA, International Symposium "Cancer of the Oral Cavity" (faculty/invited resource speaker/lecturer)

2000. Barcelona, Spain, 18th ERS & ISIAN (ORL) (faculty/invited resource speaker/lecturer, CAS symposium presidentt) 

 2000. Berlin, Germany, 4th EUFOS (faculty, invited speaker)

 2000. Washington DC, USA,  World Congress of the Nose (faculty/ invited resource speaker/lecturer, workshop president)

1999. Manila, Phillipines, 18th ISIAN (ORL), I. Klapan (faculty/invited resource speaker/lecturer, CAS symposium president) & Prof. G. Vincente (congress president)

1999/2000. Island of Brač, Croatia, TeleMED Conferrence Brač-EU (conferrence president), with dr. Slender (director, MC Brač) 

1998. Viena, Austria, 17th ERS & ISIAN (ORL) (faculty/invited speaker) 

1998. San Antonio, TX, USA, 102nd Annual Meeting American Academy ORL-H&N Surgery

1997. Portorož, SLO, 4th Int. Endoscop. Congress (invited speaker)

1997. Sydney, Australia, World Congress of ORL Head & Neck Surgery (World Congress / faculty / invited resource speaker/lecturer) 

1996. Moscow, Russia, 3rd Russian Congress „The Men & Pharmacy“ (faculty, invited resource speaker/lecturer)