IV. Navigacijska 3D-CA-RP-FESS-operacija nosa, sinusa, orbite i baze lubanje

3D-CA (assisted)-navigation surgery-FESS-of the orbit, nose, paranasal sinuses and the scull base, with the use of computer assisted (CA)-RP (rapid prototyping) models (3D-CA-RP-FESS)   Dg. Rhinosinuitis chronica. Tm.  sinus ethmoidalis anterior at posterior et orbitae lateris dextri. Destructio laminae papiraceae lateris dextri. Dislocatio bulbi occuli lateris dextri. Fractura multipl. septi nasi cum deviationem palatinalis lateris dextri (lamina qvadrangularis/perpendicularis) ar III-V. 
Op.: Endo-operatio et reconstructio functionalis septi nasi. Operatio sinus paranasales et orbitae lateris dextri per viam 3D-CAS-RP-endoscopicam (3D-CA-RP-FESS)(cum ablationemin toto tumoris et pyocelis sinus ethmoidalis et orbitae lateris dextri). 

 

Klasične radiografske (Rtg) pretrage nisu naročito upotrebljive u dijagnostici bolesnih (patoloških) stanja, osobito u slučaju koji je definiran nalazom patoloških promjena (prikaz statusa ovdje opisanog bolesnika). Kompjutorsko postprocesiranje podataka dobivenih kompjutoriziranom tomografijom visoke razlučivosti u bolesnika s patološkim supstratom lociranim u anatomskom arealu glave prikazanog bolesnika (64 slice MSCT), može biti vrlo korisno u dijagnostici i prijeoperacijskoj obradi. Napravili smo virtualnu endoskopiju (VE) i trodimenzionalno volumno renderiranje (3D-VR), temeljem MSCT podataka, kako bismo demonstirali sve tehničke prednosti, ali i moguće mane ovih metoda u kliničkoj praksi. Zaključili smo da VE i 3D-VR mogu jasno prikazati anatomske strukture orbite, paranazalnih sinusa i nosa kao i sve ostale okolne anatomske strukture,   vjerno prikazujući oštećenja lateralnog zida sinusa (anteriornih etmoidnih cellula), potom orbite (laminae papiraceae, djelomično konzumirana patološkim procesom), promjene u statusu intraorbitalnih anatomskih elemenata (npr. dislokacija m. rectus medialisa), itd., te njihove odnose prema okolnim anatomskim strukturama. Zbog toga sasvim pouzdano zaključujemo da VE i 3D-VR pružaju vrijednu, plastičnu i pouzdanu informaciju za otorinolaringologa-kirurga glave i vrata koji provodi operacijsku terapiju i/ili radiologa, koji prije operacije jasno dijagnostički definira anatomske odnose u regiji koja će potom biti operacijski liječena.
 
Ocijenjujući prednosti i nedostatke virtualne endoskopije (VE) u rutinskoj dijagnostici i prijeoperacijskoj pripremi bolesnika, oboljelih od različitih bolesti koje imaju utjecaj na status i funkciju orbite, nosa, sinusa i baze lubanje, možemo sasvim pouzdano ustvrditi da u usporedbi sa stvarnom endoskopijom, VE ima nekoliko prednosti, a da primjenom virtualne kirurgije tijekom same operacije možemo sam operacijski zahvat provesti brže, pouzdanije, nadasve preciznije i sigurnije za bolesnika. Ovako definirana kirurgija u cijelosti stiče naziv „minimalno invazivnog zahvata“. Moguće je ponoviti isti postupak više puta te je zbog toga višestruko vrijedna za edukaciju.
 Slika1. prikazane osnovne anatomske konture patološkog procesa, kao i pridruženih anatomskih cjelina orbite i paranazalnihsinusa


 
Slika. 2. AVI: parcijalna destrukcija (središnjii dio) koštane granične plohe između orbite i etmoidinih celula (lamina papiracea), kao i dislokacija ostatka ove granične koštane strukture, kao i same orbite te medijalnog, kao i lateralno m. rectusa te n. opticusa