II. Navigacijska-3D-CA-FESS-operacija nosa i sinusa

II. Navigacijska-3D-CA-FESS-operacija nosa i sinusa (korištenje kompjutoriziranih anatomskih RP-modela glave bolesnika za vrijeme operacije, u realnom vremenu) (3D-CA-RP-FESS)

Dg. Rhinosinuitis chronica. Aspergiloma sinus maxillaris lateris sinistri. 
Fractura multip. septi nasi cum deviationem palatinalis septi lateris dextri (lamina qvadrangularis ar II-III et perpendicularis ar III-V). Hypertrophia conharum nasalis inferioris nasi bilateralis.
Operacija: Operatio sinus paranasales per viam 3D-CA-RP-FESS. Operatio septi nasi functionalis cum reconstructionem septi ar II-V. Turbinotomia conharum nasalis inferioris bilateralis (diminuitio mucosae conhaarum nasales inferior bilateralis). 

3D-dijagnostika (Computer-based system and extended visualization) i uporaba kolorificiranih (obojanih različitim bojama) 3D-patoloških supstrata u nosu i paranazalnim sinusima te bazi lubanje, za potrebu svakodnevne rutinske dijagnostike u Poliklinici Klapan Medical Group. Prikaz 3D-dijagnostike patološkog supstrata u paranazalnim sinusima, kao i korištenja RP-modela (real-time processing and fusion of the 3D CT data and endoscopic video) omogućuje liječniku dijagnostiku i najmanjih promjena anatomskih odnosa/bolesnih stanja u području nosa, paranazalnih sinusa i baze lubanje. Mogućnosti primjerene preoperativne, neinvazivne vizualizacije prostornih odnosa anatomskih i patoloških struktura, uključujući i one izuzetno osjetljive, veličina i opseg patološkog procesa te precizno predviđanje tijeka budućeg kirurškog zahvata, omogućuje kirurgu u bilo kojem 3D-CAS (3D-kompjutorom asistirana kirurgija) ili Tele-CAS postupku značajne prednosti u prijeperacijskoj procjeni stanja bolesnika, kao i smanjenje rizika intraoperacijskih komplikacija, uporabom VK (virtualne kirurgije) ili dijagnostike. Svi se postupci izvode s većom sigurnošću i pouzdanošću. 3D-dijagnostika upalnih bolesti sinusa s prikazom ekstrapoliranih patoloških tvorbi u sinusima (kojima se mogu izmjeriti veličina, oblik, itd.) tijekom diferencijalne dijagnostike gracilnih promjena oblika, veličine i rasprostranjenosti upalnog procesa. 3D-anatomski prostori sinusa, zahvaćeni upalnim promjenama sluznice, prikazani su u zasebnoj veličini, ali i u kontekstu arhitekture samih dijelova labirinta sinusa, kao i zrakopraznih prostora. Naprednije tehnologije pregledavanja 2D i 3D prostornih modela omogućuju simulaciju endoskopske operacije i planiranje tijeka buduće operacije (virtualna endoskopija/Virtual Endoscopy, tj. endoskopija koja načelno "nije provedena" na realnom/stvarnom bolesniku, već na kompjutorskom modelu glave bolesnika, dizajnirana iz njegovih kvalitetnih crno-bijelih (naknadno diferencijalno kolorificiranih)-MSCT-koronarnih-aksijalnih-sagitalnih--presjeka), kao što je u ovom slučaju provedeno u Poliklinici Klapan Medical Group u Zagrebu (više INFO vidi www.poliklinika-klapan.com iwww.mef.hr/MODERNRHINOLOGY). Ulaskom u modele i prodorom kroz operabilne regije, ORL-kirurg spoznaje s kojim će se problemima suočiti za vrijeme prave, realne operacije, koja slijedi nakon virtualne endoskopije i/ili virtualne kirurgije. Na taj se načim obavlja priprema za realnu operaciju koja slijedi, određujući između ostalog i najkraći, kao i najsigurniji put provođenja buduće planirane operacijske terapije.

 

Zahtjev-“u stvarnom vremenu”-znači da simulacija mora pratiti radnje liječnika (ORL-kirurga) koji se kreće u prividnoj stvarnosti. Računalni sustav također mora pohranjivati u memoriji trodimenzionalni (3D) model prividne stvarosti. U tom slučaju, sustav za prividnu stvarnost u stvarnom vremenu će obnavljati 3D-grafičku vizualizaciju kretanji/pomaka korisnika, tako da je na zaslonu uvijek prikaz radnje koja se odvija istovremeno. Na kraju tele-operacije ORL-kirurg uspoređuje prijeoperacijske i poslijeoperacijske snimke i modele operacijskog polja i proučava videosnimke samog zahvata. Korištenjem intraoperacijskih snimaka, mogu se dizajnirati animirani zapisi stvarnog tele-operacijskog zahvata. Virtualna kirurgija (VK) nudi mogućnost prijeoperacijskog planiranja u modernoj rinologiji 21. stoljeća (više INFO na gore navedenim web adresama). Upotreba računala tijekom operacije u stvarnom vremenu zahtjeva razvitak sklopovske (hardvera) i programske podrške (softvera) za spajanje medicinskih instrumenata sa računalom te za upravljanje računalom sa tako spojenim instrumentima (multimedijskim sučeljem).

 


Slika 1. Prikaz anatomije glave kao i patosupstrata u bolesnika koji je operiran 3D-CA-FESS-navigacijskom-VE-kirurgijom (nos i sinusi)


Slika 2. Primjena 3D-kompjutorizirane-navigacijske-endoskopske-kirurgije nosa i sinusa (tijekom operacije; 3D-CA-FESS) sa virtualnom endoskopijom (3D-CA-VE-FESS), iskazuje značajne prednosti u usporedbi sa, sada već "standardnom" endoskopskom (FESS) kirurgijom sinusa, u pogledu veće sigurnosti i uspješnosti operacije, minucioznosti zahvata, brže izvedbe same operacije, kao i financijskih ušteda za zdravstveni sustav te samu medicinsku instituciju koja provodi liječenja bolesnika


Slika 3. Navigacijska-3D-CA-RP-FESS-operacija sinusa (uz korištenje anatomskih RP-modela) 

Slika 4. Prikaz tumora i sluznice, koštane granice sinusnih prostora, orbite i maksilarne kosti


Slika 5. Presjek kosti i patološkog tkiva (lokacija, proširenost, konzistencija)